Referees – Rules – Wedstrijd Reglement

Artikel 01 : DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

01.A.
De KBIJF organiseert ieder seizoen een Belgische competitie en/of een Beker van België competitie, naar gelang de mogelijkheden en waarvoor zij de exclusiviteit bezit.

01.B
1. Overeenkomstig artikel 3 van de Statuten en artikel 8 van het RIO draagt het VB van de KBIJF een deel van haar bevoegdheid over op de door haar opgerichte Wedstrijdcommissie (WK genoemd)

(**) 2 Het Verbondsbestuur kiest een Voorzitter en een Wedstrijdleider, deze Voorzitter (eventueel in samenspraak met de Wedstrijdleider) kiest 7 (zeven) leden, en legt de samenstelling van de Wedstrijdcommissie ter goedkeuring voor aan het Verbondsbestuur.

01.C.
Tijdens haar zittingen zal de WK en BWK worden geleid door de Voorzitter van deze Commissies, die tevens verslag zal uitbrengen op de eerstvolgende zitting van het VB.

ref
01.D.
lndien hij dit noodzakelijk acht of op verzoek van het VB kan de voorzitter in kleinere kring vergaderen en een z.g. « subcommissie » vormen met de belanghebbende wedstrijd-secretarissen. Een verslag van deze zitting dient goedgekeurd door de WK.

01.E.
De zetel van de WK is steeds gevestigd op het Secretariaat Generaal van de KBIJF.

01.F
De leden van het WK zijn onderworpen aan de Statuten en Reglementen van de KBIJF. Zij mogen geen lid zijn van het VB of enig andere commissie, noch lid zijn van het scheidsrechterscorps.

Terug naar top

Artikel 02 : BEVOEGDHEID VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

02.A.
De WK is bevoegd:
1. Om verzoeken en klachten in verband met competitie-, play-off en/of bekerwedstrijden z.g. »Gebonden Wedstrijden » in behandeling te nemen en bindende beslissingen te treffen volgens onderhavig reglement.
2. Om strafmaatregelen op te leggen bij de niet-naleving van het Wedstrijdreglement.

02.B.
1. Tegen de beslissingen van de WK is beroep mogelijk bij het VB, die de zaak kan overmaken naar de NBK.
2. Beroep dient te worden aangevraagd aan het S.G. binnen zes werkdagen, na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van de beslissing(en) en te zijn vergezeld van een cheque van BF. 1.000.-, die zal worden terugbetaald bij een gunstig gevolg van het beroep.

Terug naar top

Artikel 03 : VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE

03.A.
De WK is verantwoordelijk voor het opstellen van de wedstrijdkalender in overleg en in samenwerking met de Sportbeheerder en de clubafgevaardigden.
De WK verplicht zich ertoe de opzet van de competitie met eventuele play-offs of andere wedstrijden aan de clubs mede te delen op een datum, die ruimschoots voor de feitelijke competitieaanvang ligt.

03.B.
Toernooien, georganiseerd door een Belgische club vallen buiten haar verantwoordelijkheid, maar dienen niet in strijd te zijn met art. 24 van het RIO.
De toernooi reglementen worden opgesteld door de inrichtende verantwoordelijke club.

03.C.
Ze zal toezicht houden op het naleven van het Wedstrijdreglement.

03.D.
De clubs zullen de opgelegde data tot het betwisten van competitiewedstrijden onvoorwaardelijk aanvaarden.
De WK zal, al naar gelang behoefte daartoe, en zulks ter beoordeling van de WK zelf, de deelnemende clubs
Regelmatig informeren over alle zaken, die van belang zijn voor een ordelijk verloop van de landelijke competitie.
Nadat de wedstrijdkalender door de clubs ontvangen is, krijgt de club 4 (vier) dagen om deze na te kijken en eventuele wijzigingen aan te vragen. Na deze wijzigingen wordt de definitieve kalender ter goedkeuring aan de clubs voorgelegd en dient de kalender « voor akkoord » getekend, teruggestuurd aan het SG. Teams, die de kalender niet tekenen « voor akkoord », geven hiermede te kennen, dat zij niet inschrijven voor de competitie.

03.E.
De, aan de landelijke competitie deelnemende, clubs zijn verplicht de competitiekalender en het wedstrijdreglement als bindend te aanvaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, zonder voorbehoud, na te leven. Evenals alle consequenties daaraan verbonden.

03.F.
Na aftekening van de kalender worden wijzigingen slechts aanvaard om dringende redenen mits betaling aan het SG van Bf. 1.000,- « wijzigingsgeld » en schriftelijk akkoord van de betrokken clubs. Dit akkoord dient te staan op een officieel briefhoofd van de club en ondertekent door de hiervoor verantwoordelijke van de club. De competitieleider heeft het recht wijzigingen te weigeren of zelf noodzakelijke wijzigingen door te voeren.

Terug naar top

Artikel 04 : INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN

04.A.
Het kampioenschap van België en/of Beker van België kan onderverdeeld zijn in :

Ere Divisie S 1 Senior 1
Eerste Divisie BD1 Senior 2
Reserve Divisie RES Reserves
Tweede Divisie BD2 Senioren
Toekomstdivisie AT Junior A + aantal dispensatiespelers
Junioren Divisie A A Junior A – onder 20
Junioren Divisie B B Junior B – onder 18
Junioren Divisie C C Junior C – onder 16
Junioren Divisie D D Junior D – onder 14
Junioren Divisie E E Junior E – onder 12

De leeftijdscategorieën zullen jaarlijks door de KBIJF worden medegedeeld. De onder – is de internationale indeling.

04.B.
De KBIJF stelt jaarlijks het aantal ploegen per divisie vast.
De definitieve wedstrijdkalender zal voor akkoord getekend dienen te worden door de betrokken wedstrijdsecretarissen of hun afgevaardigden.

04.C.
De uitnodiging voor de inschrijving tot deelname aan de Belgische competitie moet op 15 augustus van ieder seizoen aan het SG teruggezonden zijn. Bij terugtrekken van een team, na de goedkeuring van de definitieve wedstrijdkalender betaalt het team een schadevergoeding van :

Senior : BF. 5.000 per team in competitie.
Junior B – C : BF. 3.000 per team in competitie.
Junior D – E : BF. 2.000 per team in competitie
aan de resterende teams en de KBIJF.

Voorbeeld: De boete bij terugtrekking van een seniorteam in BD2 met totaal 10 deelnemende teams bedraagt dus : 10 x BF. 5000.- = BF. 50.book000. Elk team en de KBIJF ontvangt BF. 5000.-. De schadevergoeding wordt geïnd door de KBIJF en uitbetaald aan de gedupeerde teams na afhouding van openstaande schuld aan de KBIJF.

04.D.
Elke club dient bij de aanvang van de competitie in regel te zijn met de, door de SG geldig gemaakte paspoorten.

04.E.
Een wedstrijd is een ontmoeting tussen twee teams. Een « gebonden » wedstrijd is een wedstrijd:

a. In competitie voor beker of kampioenschap.
b. In promotie/degradatie competitie.
c. Een play-off wedstrijd.

Een play-off wedstrijd moet een winnaar opleveren. Dit wordt mogelijk gemaakt door bij een gelijke stand na het verstrijken van de officiële speeltijd een verlenging te spelen van maximaal 10 minuten. Het team, dat in deze verlenging het eerst scoort, wordt als winnaar uitgeroepen en er zal niet verder worden gespeeld. (Sudden Victory)
lndien na de verlenging nog geen beslissing is gevallen zal overgegaan worden tot het nemen van penalty shots om een winnaar te hebben. (Zie appendix)
Een toernooi is een aantal ontmoetingen tussen drie of meer teams.
Wedstrijden en toernooien worden betiteld als Nationaal, wanneer het Belgische teams betreft, erkend door de KBIJF. Wedstrijden en toernooien worden als internationaal betiteld als er deelname is van een buitenlandse team door de IIHF erkend en met toelating van hun Federatie.

04.F.
Toekomstdivisie A.T.

De teams, die uitkomen in de toekomstdivisie worden samengesteld uit Juniors A en een aantal jeugdige Seniores. De wijze van samenstelling kan per seizoen worden vastgesteld door de WK.

04.G.
Een competitiestop dient te worden ingelegd tijdens toernooien georganiseerd door de IIHF of KBIJF en waaraan door België wordt deelgenomen.

Voor senioren Stop Seniores, Junior A + B.
Voor junior A Stop Senior, Junior A + B.
Voor junior B Stop Junior A, B + C

Dit geldt ook voor wedstrijden van het nationaal team, die minstens vier weken op voorhand bekendgemaakt zijn in de News Inform.

Terug naar top

Artikel 05 : DEELNAME VAN BELGISCHE CLUB

05.A.
ledere club is verplicht, het tweede jaar na haar aansluiting bij de KBIJF, deel te nemen aan de Belgische kampioenschappen. Het is wel te verstaan, dat er mag ingeschreven worden in gelijk welke divisie, dit naar gelang het potentieel der leden waarover de nieuwe club beschikt.

05.B.
Het kampioenschap van België en Belgische bekerwedstrijden hebben voorrang op alle buitenlandse competities en op alle andere competities, toernooien en wedstrijden die een club zou aangaan.

05.C.
Alvorens een clubteam toelating kan bekomen om aan een buitenlandse competitie deel te nemen, dient ze eerst met een zelfde team in de Belgische competitie te zijn ingeschreven.
Wat betreft de Ned/Belg. competitie moeten de clubs, die deelnemen aan een competitie in Nederland eerste of tweede divisie, deelnemen aan de Belgische competitie eerste divisie, in Nederlandse derde divisie aan de Belgische competitie tweede divisie.

05.D.
Wanneer een Belgisch team een nationale of internationale competitie, toernooi of wedstrijd wenst aan te gaan, moet ze vooraf schriftelijke toelating hebben van het VB via de competitieleider.
Wedstrijden tegen buitenlandse ploegen kunnen alleen plaatsvinden mits de tegenstrever een lid is van een door de IIHF erkende Federatie en er vooraf een akkoord is.
1. De aanvraag voor een internationale ontmoeting dient toe te komen, tenminste ZES werkdagen voor de speeldatum. (Fax, telefoon of schriftelijk). Voor een nationale ontmoeting is de termijn DRIE werkdagen.
2. Bij niet-aanvragen en/of toch doorgang vinden, zonder voorafgaande schriftelijke toelating zal een boete van BF.2.000.- worden opgelegd. Bij niet betaling binnen 30 werkdagen van het bedrag zal er geen toestemming tot het deelnemen aan wedstrijden anders dan in competitie worden toegestaan.

O5.E.
Alle clubs dienen zich stipt te houden aan de geprogrammeerde en opgegeven aanvangsuren. Indien twee opeenvolgende wedstrijden dienen plaats te vinden, moet een vooropgesteld en effectief aanvangsuur worden opgegeven voor beide wedstrijden.
Het effectief aanvangsuur van de tweede wedstrijd mag niet meer dan 30 minuten verschillen met het vooropgestelde aanvangsuur.

O5.F.
Na publicatie van de wedstrijdkalender in het Verbondsblad « News Inform » worden alleen wedstrijdwijzigingen toegelaten, mits het schriftelijk akkoord van de beide betreffende clubs en de schriftelijke bevestiging door de competitieleider.
Deze wedstrijdwijzigingen moeten ten minste veertien werkdagen voor de wedstrijddatum op het SG zijn toegekomen en dienen in de eerstvolgende News Inform worden gepubliceerd.

Terug naar top

Artikel 06 : DEELNAME VAN BUITENLANDSE CLUBS

06.A.
De KBIJF behoudt zich het recht voor om buitenlandse clubs toe te laten in haar competitiewedstrijden. Zij kunnen echter geen kampioenstitel behalen in het Belgische kampioenschap. Deze titel blijft voorbehouden aan het eerst eindigend Belgisch team, in gelijk welke divisie.

06.B.
De clubs dienen zich te onderwerpen aan het door het VB aangenomen wedstrijdreglement.

Terug naar top

Artikel 07 : BUITENLANDSE SPELERS

07.
Als Buitenlandse speler wordt aangezien :
ledere speler, die geen nationaliteit bezit van één van de EEG- landen.
Als Statusspeler wordt aangezien :
a. ledere speler, die de nationaliteit heeft van één van de EEG-landen en aangesloten is bij de KBIJF.
b. ledere speler, die geen nationaliteit heeft van één van de EEG-landen, maar, die tenminste zonder onderbreking 5 jaar is aangesloten bij de KBIJF. Dit laatste type van statusspeler verliest zijn statuut op het moment, dat hij zich aansluit bij een ander Federatie dan de KBIJF.
Per gebonden wedstrijd is het aantal buitenlandse spelers beperkt tot 2 per team, vermeld op het wedstrijdblad. Het aantal statusspelers is onbeperkt.
Zowel voor buitenlandse spelers als voor spelers met nationaliteit van een EEG – land gelden de internationale transferregels. Zij dienen een geldige internationale transferkaart te hebben.

Terug naar top

Artikel 08 : TRANSFERS

Zie artikel 19 van het RIO/TRANSFERREGLEMENT

Terug naar top

Artikel 09 : ARBITRAGE VAN WEDSTRIJDEN

09.A.
De door de scheidsrechterscommissie voorgedragen scheidsrechters zullen voor de aanvang van ieder seizoen bij de KBIJF aangesloten worden via het S.G. Op verzoek van de SK kunnen in de loop van het seizoen nog scheidsrechters aangesteld worden op voordracht van de SK en met goedkeuring van het VB.

09.B.
1. De wedstrijden in de Belgische competitie worden gearbitreerd volgens de spelregels van de IIHF.
2. De SK duidt de scheidsrechters aan en bepaalt het systeem van arbitrage.
3. Het wraken van een scheidsrechter is enkel toegelaten door de Nationale Tuchtcommissie.
4. Tegen de beslissingen van een scheidsrechter kan tijdens de wedstrijd nooit worden geprotesteerd. Alle klachten aangaande scheidsrechters en hun beslissingen worden via het S.G. rechtstreeks overgemaakt aan de NTK, welke autonoom beslist de klacht al dan niet te behandelen. Indien de klacht echter solidair ingediend wordt door de twee teams en de official scorer, dient deze verplicht te worden behandeld.
Een scheidsrechter kan door de NTK worden gesanctioneerd met :
vb : – Zonder gevolg
– Blaam
– Tijdelijke degradatie naar jeugdwedstrijden
– Geldboete
– Volledige schorsing
Een scheidsrechter kan enkel beroep aantekenen tegen een uitspraak van de NTK bij de NBK. Klachten en beroep worden aangetekend binnen de geijkte termijnen.
Indien de verwerende scheidsrechter in het ongelijk wordt gesteld door de NTK, worden de eventuele sancties verbonden aan de gewraakte beslissing automatisch vernietigd, tenzij de NTK hierover expliciet een uitspraak doet.
5. De bezochte club is verplicht, tussen elke periode, om de bezoekende spelers, de team officials en de scheidsrechters te voorzien van warme of koude niet-alcoholische dranken.
6. Een speler-scheidsrechter kan in principe geen wedstrijden leiden van een categorie, waarin hijzelf als speler opgesteld wordt.
7. Een regeling tot het aanstellen van jeugdscheidsrechters, uitgewerkt door de SK met goedkeuring van het VB zal worden toegevoegd aan dit artikel. (zie appendix)

09.C
1. Aanbeveling voor de Clubs :
Het is wenselijk dat bij elke wedstrijd, ingericht door de KBIJF, iemand aanwezig is met een EHBO diploma. Bij toernooien dient gedurende het ganse evenement een verzorgingspost aanwezig te zijn.
2. De scheidrechters staan niet in voor de eerste hulp. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij verkeerd toegediende eerste hulp.

Terug naar top

Artikel 10 : WEDSTRIJDOFFICIELEN

1O.A.
Het bestuur van de bezochte club is verantwoordelijk voor het aanduiden van de volgende officials bij haar thuiswedstrijden :
1. Een tijdwaarnemer.
2. Een official scorer voor het invullen van het wedstrijdblad.
3. Een speaker.
4. Twee strafbank officials.
Het is toegestaan voor het vervullen van de functies van official scorer en speaker één persoon aan te duiden.
Bij de aanvang van een wedstrijd van ere, eerste of tweede divisie alsook voor beker-, play-off of/en promotie/degradatie wedstrijden moeten minimaal 4 wedstrijd officials aanwezig zijn. Voor de overige wedstrijden moeten er minimaal 2 aanwezig zijn. De namen en aansluitingsnummers bij de KBIJF van deze personen moeten op het wedstrijdformulier vermeld worden.
Voor elke wedstrijd moet er minstens één officiële begeleider aanwezig zijn van elk team.
De scheidsrechter zal, indien er niet het juiste aantal officials aanwezig is dit in een rapport aan het S.G. melden. lndien het regelmatig voorkomt kan de WK een boete opleggen van ten hoogste BF.1000.-.

10.B.
Het minimum leeftijd van de strafbank official is 16 (zestien) jaar. Voor de andere functies is deze 18 (achttien) ,jaar. Personen van beider kunne zijn toegestaan. AI deze personen moeten over een geldig paspoort van de KBIJF beschikken.
De wedstrijdreferee zal er op toezien, dat de strafbank officiaIs voldoen aan de voorwaarden. lndien niet, zal hij hen laten verwijderen en vervangen. Indien hieraan niet kan worden voldaan zal de betreffende thuisclub worden beboet met een minimum van BF 400.- tot een maximum van BF 1000.- bij herhaling.

1O.C.
De officials opkomend of aangeduid voor een wedstrijd worden geacht als neutraal op te treden en vallen onder controle van de KBIJF.

10.D.
Het bestuur van de thuisspelende club is zonder enig voorbehoud verplicht te voldoen aan een verzoek van de scheidsrechter tot vervanging van één of meerdere officials, zoals genoemd in lid 10.A van dit artikel. lndien gewenst kan het bestuur van de betreffende club een schriftelijk verzoek tot motivering richten aan het VB via het SG.

10.E.
Alle officials moeten 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.

10.F.
Alle personen vermeld op het wedstrijdblad dienen lid te zijn van de KBIJF.
Dit geldt eveneens voor occasionele scheidsrechters.
Vanaf seizoen begin 1993-’94 dient elke wedstrijd geleid te worden door een scheidsrechter, die over voldoende reglementenkennis beschikt en de noodzakelijke basisvaardigheden bezit om zulk een wedstrijd te leiden. Een attest hiertoe zal worden afgeleverd door de Referee in chief na een test.
Er dient voor de aanvang van het seizoen gelegenheid te zijn deze test regionaal af te leggen.

Terug naar top

Artikel 11 : AFGELASTEN VAN WEDSTRIJDEN

11.A.
1. Alleen de WK en/of de voor het arbitreren van de betreffende wedstrijd aangewezen scheidsrechter kunnen een wedstrijd afgelasten.
2. Redenen tot afgelasten van wedstrijden kunnen o.a. zijn :

a. De weersomstandigheden.
b. De conditie van het ijs.
c. Een gebrekkige organisatie door de thuisclub met betrekking tot de officials.
d. Het ontbreken van de nodige voorzieningen op het speelveld.
e. Onverwachte technische storingen.
f. Droevige omstandigheden

3. Ten aanzien van de conditie van het ijs zullen de onder lid 11 A. 1 van dit artikel vernoemde personen het advies van de baandirecties inwinnen en in overleg oordelen.
4. Afgelasten wegens gebrekkige organisatie door de ontvangende club en het ontbreken van de noodzakelijke voorzieningen op het speelveld zijn tekortkomingen van de thuisclub en zullen beschouwd worden als « niet opkomen ».
5. Onder overmacht wordt verstaan, dat de bezoekers wegens het niet functioneren van het openbaar vervoer tussen de plaats van vestiging en die waar de wedstrijd dient te worden gespeeld, het speelveld niet kunnen bereiken.
De club, die zich op « overmacht » beroept, zal dit onomstotelijk zelf moeten bewijzen. Bij het in gebreke blijven hiervan, zal dit worden beschouwd als « niet opkomen ».

11.B.
Wanneer een wedstrijd door de scheidsrechter wordt afgelast (spelreglement IIHF) dient de thuisclub alle verantwoordelijkheid, kosten en gevolgen op zich te nemen, ook indien het een geval van « overmacht » betreft.
Dit artikel is alleen van toepassing op de accommodatie en bespeelbaarheid van de ijspiste

11.C.
a. Een club beschikkend over een open ijsbaan blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de kosten van de afgelasting en verplaatsing van het bezoekend team en het herspelen van wedstrijden ten gevolge van slechte weersomstandigheden.
b. Voor het vaststellen van de omvang der kosten zal overlegd worden tussen de betrokken partijen en de WK, die het beslissingsrecht heeft.

11.D.
De Wedstrijdleider in overeenkomst met de S.G. hebben de bevoegdheid om wedstrijden af te gelasten bij extreme weersomstandigheden. Voor het afgelasten moeten de nodige informatie genomen worden bij bevoegde instanties. Beide teams moeten van de beslissing op de hoogte gebracht worden.

Terug naar top

Artikel 12 : NIET OPKOMEN EN/OF STAKEN VAN WEDSTRIJDEN

12.A. Thuisspelend team
Een aan huisspelend team, dat niet opkomt 15 minuten na het officieel aangegeven aanvangsuur, verliest automatisch de wedstrijd met 0-5.
Hetzelfde geldt voor een team, dat vrijwillig het ijs verlaat tijdens de officiële speelduur.
Voor een wedstrijd van gelijk welke aard, dienen de wedstrijdtaksen en scheidsrechtersvergoedingen betaald te worden. Aan de tegenstrever dienen in ieder geval de verplaatsingskosten vergoed te worden. Wat betreft de vergoeding van gemaakte kosten en de geleden schade bij het niet opdagen voor of het vroegtijdig stoppen van een wedstrijd, dient de eis tot schadevergoeding rechtstreeks door de benadeelde club worden overgemaakt aan het VB. Na beslissing en vaststelling door het VB van het verantwoord te betalen bedrag dient de veroordeelde club dit bedrag over te maken aan de KBIJF, die na inning, het bedrag overmaakt aan de benadeelde club, eventueel na aanzuivering van het nog te betalen saldo op de lopende rekening van deze club bij de KBIJF. Aan de KBIJF dient een geldboete betaald te worden van BF. 10.000.door het aan huisspelend team.
De geldboetes van BF.10.000.- worden eveneens opgelegd voor het « niet opkomen » bij toernooien en vriendschappelijke wedstrijden.

12.B. Bezoekend team
lndien een bezoekend team niet opkomt uiterlijk 15 minuten na het officieel aangegeven aanvangsuur of vrijwillig het ijs verlaat tijdens de officiële tijdsduur, verliest zij de wedstrijd met 5-0. Voor een wedstrijd van gelijk welke aard dient het niet opgekomen bezoekende team, of indien zij vrijwillig het ijs verlaat tijdens de officiële speelduur, de wedstrijdtaksen, scheidsrechtersvergoedingen plus 2.30 uur ijstijd aan BF.900.- per uur te betalen aan de thuisploeg. Wat betreft de vergoeding van gemaakte kosten en geleden schade bij het niet opdagen voor of het vroegtijdig stoppen van een wedstrijd, dient de eis tot schadevergoeding rechtstreeks door de benadeelde club overgemaakt aan de KBIJF. Na beslissing en vaststelling door het VB van het verantwoord te betalen bedrag dient de veroordeelde club dit bedrag over te maken aan de KBIJF, die na inning, het bedrag overmaakt aan de benadeelde club, eventueel na aanzuivering van het nog te betalen saldo op de lopende rekening van deze club bij de KBIJF. Aan de KBIJF dient een geldboete van BF. 10.000.- betaald te worden door het bezoekend team.

12.C.
De WK kan bovendien op verzoek van de competitieleider de schuldige club bestraffen met:
1. Een speelverbod voor de verdere competitie voor het team dat het « niet opkomen » veroorzaakte.
2. Een speelverbod voor de verdere competitie voor meerdere teams van deze club. Een speelverbod houdt automatische declassering in. Dit kan alleen bij 2/3 meerderheid en 3/4 aanwezigheid van de leden.

12.D.
Voor het niet opkomen en/of staken van een wedstrijd in Ere Divisie of de Beker van België Competitie, wordt de schadevergoeding forfaitair vastgesteld op Bf. 30.000 (dertigduizend).
Hierbij dienen de vaste kosten van ijshuur, taksen, referees en de voorziene boete van de KBIJF worden bij opgeteld. De WK behoudt zich steeds het recht voor elke zaak afzonderlijk te beoordelen.

Terug naar top

Artikel 13 : SPELERS

13.A.
Minimum aantal spelers. Het minimum aantal spelers voor een wedstrijd is acht, namelijk één doelverdediger en zeven veldspelers. Indien hieraan niet voldaan wordt, zal dit beschouwd worden als « niet opkomen ». (Art.12.A)

13.B.
Een team bestaat uit maximaal 20 spelers en 2 doelverdedigers. Een reserve doelman moet steeds in volledige uitrusting op de spelersbank plaats nemen (Art. 203 e. IIHF).
Een als reserve doelman, op het wedstrijdblad opgegeven speler, die als veldspeler aan de wedstrijd deelneemt zal worden beschouwd als « niet speelgerechtigde speler »(zie art.16 WR)

13.C.
Spelersopgave
1. Na 1 december van het lopend competitieseizoen zullen er geen spelers, komende van buitenlandse Federaties meer ingeschreven worden om deel te nemen aan gebonden wedstrijden.
2. Een speler mag slechts één gebonden wedstrijd per dag spelen d.w.z. op één wedstrijdformulier mogen voorkomen, ongeacht welke divisie. Hetzelfde geldt voor Junioren. Uitgezonderd tijdens toernooien. lndien een speler aan twee wedstrijden deelneemt of voorkomt op meer dan één wedstrijdformulier op dezelfde dag, zal de club automatisch de tweede wedstrijd verliezen met forfaitscore. Tevens krijgt de club een boete van BF. 15.000.-

13.D.
Clubkleuren.
1. Onder « verdediging van clubkleuren » wordt verstaan : Alle erkende spelende leden, die door een club worden aangesloten tussen 1 september en 31 mei van ieder seizoen.
2. Een lid kan geen twee clubkleuren verdedigen tijdens hetzelfde seizoen. Een speler kan enkel nog om zijn uitlening verzoeken zolang hij nog niet aan een gebonden wedstrijd van zijn te verlaten club heeft deelgenomen.

Terug naar top

Artikel 14 : GELDIGE PASPOORTEN

14.A.
De clubs dienen in het bezit te zijn van een spelerspaspoort voor alle spelers, die aan gebonden of eender welke wedstrijden deelnemen. Dit geldt eveneens voor niet-spelende leden. Enkel voor vriendschappelijke wedstrijden is het mogelijk niet-aangesloten spelers te laten meespelen om de clubs in staat te stellen nieuwe spelers voor het volgend seizoen te testen. Hiervoor dient vooraf schriftelijk aanvraag worden gedaan bij het SG. In deze aanvraag moet vermeld zijn :

* De betrokken wedstrijden ( tegenstrevers, plaats en datum).
* De laatste aansluiting van de speler ( naam en adres van de club).
* De toestemming van de vreemde Federatie en de eigenhandig door de speler geschreven en ondertekende zin : « Ik speel deze wedstrijden op eigen rekening »
* De aanvraag voor toelating vanwege de vreemde Federatie kan bij het SG bekomen worden tegen betaling van BF. 1000.- administratiekosten. Het schriftelijk akkoord vanwege het SG moet voor de wedstrijd bij het wedstrijdblad gevoegd worden ter controle van de scheidsrechter. Indien de betrokken speler tijdens één van de wedstrijden bestraft wordt met een Game misconduct, een Gross Misconduct of een Match Penalty zal deze gedurende het lopende en het volgende seizoen niet aangesloten kunnen worden bij de KBIJF.

14. B
Het voor een paspoort bestemd aanvraagformulier moet duidelijk en volledig ingevuld, samen met een recente foto van de aanvrager en door deze ondertekend, zo nodig door ouder of wettelijke vertegenwoordiger, worden gezonden naar of aangeboden bij het SG. De pasfoto dient op de achterzijde duidelijk de naam en voornaam van de aanvrager te vermelden. Het geldig maken van de paspoorten gebeurt door de SG. Het medisch attest is noodzakelijk voor spelende leden en scheidsrechters. De betaling dient te geschieden bij de aflevering van het geldig paspoort. Zonder recente pasfoto kan geen paspoort worden afgeleverd.

14.C.
Het paspoort dient te vermelden :
1. Naam en nummer van de club of commissie.
2. Persoonlijke gegevens.

Stamnummer en categorieletter (A,B,C, enz.).
Naam en voornaam.
Volledig adres en woonplaats.
Nationaliteit of status.
Plaats en datum van geboorte.
Geslacht.
Een recente foto.
Seizoenaanduiding.

14.D.
Bij een eerste aansluiting van een junior moet een bewijs worden afgeleverd, waarop duidelijk en zonder betwisting de geboortedatum van het lid vermeld staat.
Er dient rekening gehouden te worden met een mogelijke wachttijd van ten hoogste zes werkdagen in geval van aanvraag of vernieuwing.

14.E.
Met ingang van de eerste gebonden wedstrijd moeten de spelers in het bezit zijn van een voor dat bepaald seizoen, enkel door de SG, gevalideerd paspoort. Hetzelfde geldt voor coaches, teammanagers en wedstrijdofficials.

Terug naar top

Artikel 15 : UITLENING EN DISPENSATIE VAN SPELERS

15.A.
Het uitlenen van spelers geldt slechts voor de duur van één seizoen en moet voorafgaande goedgekeurd worden door het VB. Het uitlenen is jaarlijks vernieuwbaar.(Zie Art. 1 9 RIO).

15.B.
« Uitgeleende » spelers kunnen slechts aan gebonden wedstrijden deelnemen met de club, waaraan ze uitgeleend werden of zoals omschreven in Art. 15.D.

15.C.
Bij overtreding worden ze beschouwd als « niet speelgerechtigd ».

15.D.
Uitlenen bij vriendschappelijke wedstrijden is toegestaan. Een schrijven of fax door de uitlenende club, waarin gemeld wordt voor welke speler(s) en voor welke wedstrijd(en) of toernooi(en) en voor welke club de toestemming is bestemd, dient aan de SG gezonden te worden ten minste 3 (drie) werkdagen voor de betrokken gelegenheid. De SG verleent de toestemming in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat. De uitlening kan niet worden toegestaan, indien de betrokken wedstrijd of toernooi niet is aangevraagd bij het wedstrijdsecretariaat (= voorzitter Wedstrijdcommissie).
De toestemming dient bij aanvang van de wedstrijd of het toernooi aan de scheidsrechters en officials te worden getoond.

15.E.
Dispensatie voor spelers is niet toegestaan.
Voor doelverdedigers kan slechts dispensatie worden toegestaan voor één jaar, afwijkend van de categorie. Deze dispensatie dient schriftelijk bevestigd door het VB en houdt in, dat de doelverdediger slechts mag opgesteld worden in het team waarvoor hij dispensatie ontving. De dispensatie wordt in de News Inform bij aanvang van het seizoen vermeld. Op de spelerspas wordt de dispensatie eveneens genoteerd.

15.F.
Het uitlenen van een speler is enkel toegestaan indien de uitlenende club zijn schriftelijke toelating hiervoor geeft.

Terug naar top

Artikel 16 : NIET SPEELGERECHTIGDE SPELERS

16.A.
Zijn niet speelgerechtigd :
1. Spelers, waarvan het paspoort niet aanwezig is, met uitzondering van het in Art. 15. D genoemde geval.
2. Alle, door de NTK of NBK geschorste spelers.
3. Spelers die opgesteld worden in een team van lagere leeftijdscategorie.
4. Doelverdedigers en spelers, die niet voldoen aan de in Art. 15 genoemde voorwaarden.
5. Spelers, die op dezelfde dag reeds op het wedstrijdblad van een gebonden wedstrijd voorkomen, al dan niet gespeeld hebbende.
6. Een reserve doelman, die als veldspeler aan een wedstrijd deelneemt.
7. In alle gevallen als niet-speelgerechtigd genoemd in de IIHF spelregels.
8. Spelers, die 5 punten of meer op hun strafconto hebben.
9. Alle spelers, die niet voldoen aan de eisen van artikel 07.

16.B.
Het opstellen van een niet speelgerechtigde speler heeft steeds tot gevolg :
1. Het verlies van de wedstrijd met forfait score 0-5.
2. Bij gebonden wedstrijden nul punten voor dit verlies.
3. Onmiddellijke omzetting in effectief van mogelijke voorwaardelijke schorsing van de speler in kwestie.
4. Bestraffing van de officials van het in overtreding zijnde team.
5. Vijf strafpunten toe te voegen aan zijn totaal straftijd.
6. Uitschakeling van het team voor de « Fair-play » titel.
Het team dient een boete te betalen van BF.5.000.- voor het misbruik van vertrouwen.

Terug naar top

Artikel 17 : TEAMOFFICIELEN

17.A.
Voor de aanvang van de competitie dienen de clubs een lijst in te zenden van alle teamleiders met naam, adres en telefoonnummer met opgave van het team waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Een teamleider is verantwoordelijk voor misdragingen van een onder zijn/haar leiding staand team, voor, na en tijdens de wedstrijden.

17.B.
Slechts de officials, waarvan het paspoort aan de official scorer is overhandigd voor de aanvang van de ontmoeting, mogen zich in de spelersbank en de z.g. neutrale zone bevinden. De naam van de coach dient op het wedstrijdformulier te worden vermeld.

17.C.
Vanaf 01.01.1995 moeten alle junior C en D teams begeleid worden door een erkende coach of teammanager of iemand, die zich verplicht de cursus Level C of teammanager te gaan volgen.
lndien tijdens een wedstrijd het team door een persoon wordt begeleid, die niet aan bovenstaande eisen voldoet zal die club een boete worden opgelegd van ten hoogste Bf.500.- voor de betrokken wedstrijd.
Erkende coaches zijn leden van de KBIJF die minimaal een cursus level C met vrucht hebben gevolgd. Personen die een gelijkwaardige cursus gevolgd hebben via de IIHF (minimaal level C) kunnen eveneens erkend worden na hiervoor aanvraag te hebben gedaan bij de KBIJF.

Terug naar top

Artikel 18 : WEDSTRIJDFORMULIEREN

18.A.
Wedstrijdformulieren moeten, behoorlijk ingevuld, met de paspoorten van iedere persoon, die erop voorkomt, vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd, in de kleedkamer van de scheidsrechters aangeboden worden. Deze vermelden de personen in het bezit van een geldig paspoort, welke het team begeleiden. Enkel deze personen mogen zich tijdens de wedstrijd in de spelersbank en neutrale zone bevinden.(Zie ook Art.17.B). Het stamnummer van de spelers dient voorafgegaan door de lettervermelding van de categorie waartoe zij behoren, op het formulier te worden vermeld.

18.B.
leder wedstrijdformulier dient duidelijk het nummer van de club en de wedstrijd te vermelden, alsook de juiste divisie en aard van de wedstrijd of competitie. Bij nalatigheid kan een club hiervoor worden beboet.

18.C.
Iedere onregelmatigheid bij het invullen van het wedstrijdblad kunnen worden beboet met BF. 100.- tot een maximum van BF.300.- per formulier.

18.D.
Controle van wedstrijdformulieren wordt uitgevoerd, in vertrouwen, door de competitieleider. Overtredingen zullen bewezen worden op de zitting van de WK.

18.E.
Het wedstrijdformulier dient voor de aanvang van de wedstrijd door beide coaches afgetekend te worden. De referee dient dit na te zien alvorens de wedstrijd te starten.

Terug naar top

Artikel 19 : MELDING WEDSTRIJDUITSLAG

19.A.
Alle wedstrijduitslagen van in België gespeelde wedstrijden moeten onmiddellijk worden gemeld aan de competitieleider. De in het buitenland gespeelde wedstrijden mogen gemeld worden tot 10.00 uur van de daarop volgende voormiddag.
Volgende gegevens dienen te worden gemeld :
1. Aard van de wedstrijd en competitie.
2. Divisie.
3. Einduitslag en periodestanden.
4. Opgave van eventuele straffen met vermelding van de naam van de speler + licentienummer. Alle voor het strafpuntenconto te berekenen straffen dienen opgegeven te worden.
5. Eventuele onregelmatigheden.
6. Het aantal toeschouwers bij eerste divisie wedstrijden.

19.B.
Alle wedstrijden al of niet in toernooivorm door gelijk welk Belgisch team in het buitenland gespeeld, vallen onder dezelfde voorwaarden als vermeld in Art. 19.A.

19.C.
Alle wedstrijdformulieren moeten aan de competitieleider gestuurd worden binnen de 48 uur door :
1. De thuisclub voor wat betreft de in België betwistte wedstrijden.
2. De Belgische club voor wat betreft de in het buitenland betwistte wedstrijden of toernooien.
Het wordt duidelijk gesteld, dat het behoorlijk leesbare formulieren moeten zijn, ter controle door de KBIJF.

19.D
Alle verzoeken, klachten en protesten naar aanleiding van gespeelde wedstrijden moeten binnen drie werkdagen na de wedstrijddatum door de club in kwestie worden ingediend op het SG, ter attentie van de WK, mits storting van een bedrag van BF.2.000.- als waarborg (cheque). Verzoeken, klachten en protesten, die later worden ingediend, zullen niet in behandeling genomen worden, evenmin deze, waarvoor geen waarborg werd gestort. Bij gunstig gevolg van de uitspraak zal de waarborg worden terugbetaald.

19.E.
Het niet naar voorschrift melden van de wedstrijduitslag zal beboet worden met BF.500.-.
Het niet of te laat versturen van het wedstrijdformulier wordt beboet met BF.300.- met een vermeerdering van BF.300.- voor iedere week van het in gebreke blijven.

Terug naar top

Artikel 20 : ORDELIJK VERLOOP VAN DE WEDSTRIJDEN

20.A.
Ongeacht wat zich afspeelt op het ijs, waarvoor uiteraard de scheidsrechters verantwoordelijk zijn, is het bestuur van de thuisclub verantwoordelijk voor het waarborgen van een behoorlijk verloop van de wedstrijden.

20.B.
Het bestuur van het thuisteam is verantwoordelijk, dat zowel, voor als tijdens en na de wedstrijd, de officials, scheidsrechters en spelers op generlei wijze door het publiek kunnen worden lastig gevallen of belaagd.

20.C.
In geval van wanordelijkheden voor of tijdens de wedstrijd, alsook bij het niet opvolgen van de instructies van de scheidsrechters, hebben deze de bevoegdheid om de wedstrijd af te gelasten en/of te staken.
Voor het in gebreke zijnde team zal dit beschouwd worden als « staken van de
wedstrijd », met alle gevolgen van dien volgens Art. 12.B.

20.D.
Het VB heeft het recht de verantwoordelijke club in geval van officiële klacht over wanordelijkheden voor, tijdens en na de wedstrijd, te bestraffen met onder meer de volgende straffen :
1. Een boete.
2. Het spelen van één of meerdere wedstrijden zonder publiek.
3. Het wijzigen van een thuiswedstrijd in een uitwedstrijd.
4. Het uitspelen van de wedstrijd zonder publiek.
5. Het uitspelen van de wedstrijd op de ijsbaan van de tegenstrever.
6. Een speelverbod.
7. Een combinatie van de hierboven genoemde maatregelen.

20.E.
Het in overweging nemen van andere te nemen maatregelen.

20.F.
Elke club, waarvan een zaak behandeld wordt door de WK, NTK of NBK, moet worden uitgenodigd op de betreffende zitting ter verdediging. Een bestuurslid van deze club mag aanwezig zijn.

Terug naar top

Artikel 21 : PRESENTATIE VAN DE TEAMS

21.A.
De teams zullen de officials en het publiek groeten voor en na de wedstrijd, zoals voorgeschreven in de spelregels.

21.B.
De kledij van een team moet uniform zijn en conform aan de geldende spelreglementen van de IIHF en de voorschriften van de KBIJF.

21.C.
Het recht tot voeren van reclame op shirt en broek is toegestaan. Deze reclame omvat duidelijk bedrukte en/of opgenaaide publiciteit.
Helmreclame is toegestaan door middel van stickers mits uniform.
Beschildering van helmen is niet toegestaan.
Alle publiciteit moet uniform zijn.

21.D.
De reglementering van de uitrusting van zowel spelers als doelverdedigers wordt vermeld in het spelreglement van de IIHF onder Hoofdstuk 3 regel 300 t/m. 305.

Terug naar top

Artikel 22 : TUCHTMAATREGELEN EN SANCTIES

22.A.
De disciplinaire commissies (NTK/BTK) hebben enkel het recht om uitspraken te doen tegen overtredingen van de spelreglementen van spelers en teambegeleiders. Maatregelen in verband met onderhavig wedstrijdreglement vallen onder de bevoegdheid van de WK.
Alle andere dienen te verschijnen op de dagorde van het VB dat beslissingsrecht mag uitoefenen en/of verwijzen naar één van de voornoemde commissies.

22.B.
Alle straffen van spelers zullen beslecht worden door de NTK of NBK volgens de modaliteiten van hun uitgegeven reglement.
ZIE REGLEMENT VAN STRAFFEN

22.C.
Bij het bekomen van een Match Penalty of Gross Misconduct Penalty zal een boete op worden opgelegd van BF.750.-

22.D.
Het VB behoudt zich het recht toe om boetes te wijzigen mits voorafgaande publicatie in de News Inform.

22.E.
Levenslange schorsing of uitsluiting kan enkel bekrachtigd worden door de AV. De opgelegde schorsing of uitsluiting is evenwel van kracht vanaf de uitspraak.

22.F.
Zie Artikel 25 Reglement van straffen.

Terug naar top

Artikel 23 : RANGSCHIKKING VAN DE BELGISCHE KOMPETITIEWEDSTRIJDEN

23.A.
Het puntenklassement van een Belgisch kampioenschap zonder play-offs wordt als volgt opgesteld :

Kolom 1 : Aantal gespeelde wedstrijden.
Kolom 2 : Aantal gewonnen wedstrijden.
Kolom 3 : Aantal gelijkgespeelde wedstrijden.
Kolom 4 : Aantal verloren wedstrijden.
Kolom 5 : Aantal klassementspunten.
Kolom 6 : Aantal gescoorde doelpunten.
Kolom 7 : Aantal tegendoelpunten.

Gewonnen wedstrijden worden beloond met twee winstpunten. Een gelijkspel levert één winstpunt op en bij verlies worden geen punten toegekend. Op de competitieladder worden de teams gerangschikt in volgorde van het behaalde aantal punten. Bij een gelijk aantal winstpunten van twee of meerdere teams wordt de rangschikking als volgt bepaald :
1. Indien twee of meerdere teams met een gelijk aantal punten eindigen, wordt de volgorde bepaald door de resultaten behaald in de wedstrijden, die deze teams onderling tegen elkaar behaalden.
2. Indien ook dit gelijk is, bepaalt het doelsaldo (het aantal doelpunten voor min het aantal doelpunten tegen).
3. Is dit ook gelijk dan bepaalt het doelcoëfficiënt (aantal doelpunten voor gedeeld door het aantal doelpunten tegen) de volgorde.
4. Voor het geval dat nu ook nog een gelijke stand blijft bestaan en de rangschikking van belang is voor de kampioenstitel, promotie of degradatie, zal er op neutraal ijs een beslissingswedstrijd worden gespeeld.
5. Eindigt deze wedstrijd onbeslist, dan zal verlengd worden (1 verlenging van 10 minuten) tot één der teams een doelpunt maakt (sudden victory/death).
6. Indien nog geen beslissing gevallen is, beslissen penalty-shots.

23.B.
Het klassement van een Belgisch kampioenschap met play-offs wordt behandeld in het appendix van het WR.

23.C.
Het klassement van een Beker van België competitie met play-offs wordt behandeld in het appendix van het WR.

23.D.
Het VB houdt zich het recht voor om promotie of degradatie volgens het eindklassement door te voeren. leder eerst eindigend team van elke senioren divisie promoveert naar een hogere afdeling. Het laatst eindigende team degradeert naar een lagere afdeling.

23.E.
Het VB kan met goedkeuring van de WK play-offs instellen.

23.F.
De rangschikking van alle divisies zal in de News Inform verschijnen.

Terug naar top

Artikel 24 : TOEGANG TOT DE IJSBAAN

24.A.
De bezochte club moet ten allen tijde ervoor zorgen, dat alle spelers en officiële begeleiders van het bezoekend team ongehinderd en veilig de ijsbaan kunnen betreden en verlaten.

24.B.
Leden van het VB, commissieleden en scheidsrechters hebben steeds vrije toegang tot elke manifestatie, die onder de hoede en de reglementen valt van de KBIJF. Zij dienen over een speciale geldige verbondskaart te beschikken, verstrekt door het SG.

Terug naar top

Artikel 25 : FINANCIEN

25.A.
De wedstrijdtaksen, scheidsrechtersvergoedingen en eventueel andere vergoedingen worden jaarlijks door de AV vastgesteld en zijn steeds herzienbaar.
De wedstrijdtaksen worden maandelijks op voorhand gefactureerd en aan de clubs gestuurd. De clubs, die deze factuur betaald hebben, ten laatste op de vermelde datum, krijgen 15% korting, die in mindering wordt gebracht.
De wedstrijdtaksen van vriendschappelijke wedstrijden worden gefactureerd aan 50 % van de geldige wedstrijdtaksen voor gebonden wedstrijden.

25.B.
Verschuldigde bedragen aan de Federatie, met inbegrip van boetes, dienen volgens overeenkomstige of verzoeken voldaan te worden.
Na het uitblijven van betaling zal er na 2 maanden een interest toeslag aangerekend worden à rato van 1 % per maand en zal de club automatisch geschorst worden voor alle thuiswedstrijden van het hoogste team in competitie.

25.C.
Het saldo van alle verschuldigde bedragen tegenover de KBIJF dient te worden voldaan ten laatste op 15 mei van ieder seizoen. Gelijkaardige sanctie als onder Art.25.B wordt verhoogd met 10% van het te betalen saldo.

25.D.
De scheidsrechtersvergoeding (verplaatsingskosten) dient betaald te worden voor de aanvang van de wedstrijd, in speciën, aan de scheidsrechters. Deze zullen een kwijting
ondertekenen voor ontvangst van de kosten. Niet-betaling kan een schorsing tot gevolg hebben.

25.E.
Bij een wedstrijd tussen twee teams uit een verschillende divisie (categorie) wordt de scheidsrechtersvergoeding deze van de thuisploeg.

Terug naar top

Artikel 26 : BRIEFWISSELING EN TAALGEBRUIK

26.A.
Alle briefwisseling van gelijk welke aard, tussen het SG en de clubs dient op briefpapier met club hoofding te geschieden. Liefst met schrijfmachine. Ze mag slechts ondertekend worden door de voorzitter en/of secretaris van de club.

26.B.
Alle andere briefwisseling niet conform aan art.26A zal als onbestaande en onontvankelijk beschouwd worden. Tenzij de briefwisseling van persoonlijke aard is.

26.C.
De club moet steeds haar eigen spreektaal gebruiken bij alle briefwisseling met het VB en andere Belgische clubs.

Terug naar top

Artikel 27 : VERLICHTING VAN HET SPEELVELD

27.A.
Het speelveld moet gelijkmatig verlicht worden.

27.B.
lndien de scheidsrechter van mening is, dat de ijsvloer onvoldoende verlicht is, kan hij de wedstrijd afgelasten Een dergelijke afgelasting kan worden beschouwd als « niet opkomen ».

27.C. Ter informatie:
De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte op de ijsvloer in gebruikstoestand bij wedstrijden dient minimaal 700 lux te zijn. De gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van 1000 lux wordt aanbevolen. Deze laatste sterkte is voldoende voor TV-reportages.
Voor werkelijk goede TV en/of filmopname is minimaal 1000 lux vereist in de richting van de camera.

Terug naar top

Artikel 28 : WANGEDRAG IN, OP EN ROND DE IJSBAAN

In geval van wangedrag in, op en rond de ijsbaanaccommodaties, vernieling of vervuiling ervan, door de leden van de bij de KBIJF aangesloten clubs kan het VB maatregelen treffen en sancties nemen.

Terug naar top

Artikel 29 : BESLUIT

Het wedstrijdreglement is voor aanvang van ieder seizoen vatbaar voor aanpassing en/of aanvulling. Het beïnvloedt geenszins de Reglementen en/of Statuten van de KBIJF.

Terug naar top

Artikel 30 : WEDSTRIJDTAKSEN

30.A
De wedstrijdtaksen worden door de clubs betaald na het ontvangen van de tussentijdse – en eindafrekening van de Financieel Beheerder.
ledere club krijgt een afrekening waarop het aantal gespeelde wedstrijden per categorie wordt vermeld, waarvoor betaling is verschuldigd.
Bij een gemengde wedstrijd dient de taks voor de hoogste categorie te worden betaald.

30.B.
De wedstrijdtaksen worden jaarlijks vastgesteld door het Verbondsbestuur en ter goedkeuring voorgelegd op de AV of BAV.

Terug naar top

DIT WEDSTRIJDREGLEMENT WERD GOEDGEKEURD DOOR DE BAV OP 09.09.1991.

WIJZIGINGEN GOEDGEKEURD OP AV 27.06.1992
WIJZIGINGEN GOEDGEKEURD OP AV 26.06.1993
WIJZIGINGEN GOEDGEKEURD OP AV 25.06.1994
WIJZIGINGEN GOEDGEKEURD OP AV 24.06.1995
WIJZIGINGEN GOEDGEKEURD OP AV 29.06.1996
WIJZIGINGEN GOEDGEKEURD OP AV 28.06.1997
ONGEWIJZIGD OP A.V. 27.06.1998
WIJZIGINGEN GOEDGEKEURD OP AV 26.06.1999
WIJZIGINGEN GOEDGEKEURD OP AV 24.06.2000